ครูด้านการศึกษาพิเศษ (สมุทรสาคร)

งาน งานว่าง ครูด้านการศึกษาพิเศษ (สมุทรสาคร)

กรุงเทพฯ – ชาติในศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย พื้นที่สำนักงานสมุทรสาคร กำกับติดตามและพัฒนางานด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแรงงานข้ามชาติ ร่วมสนับสนุนงานเชิงวิชาการสำหรับครู ทั้งด้านเนื้อหาการออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา พัฒนาศักยภาพครูทั้งชาวไทยและชาวพม่า กำกับดูแลการบริหารศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับครูและเจ้าหน้าที่สนามในพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำ…หนดส่งหัวหน้างานและแหล่งทุน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สินค้าและบริการ สมัครงาน เก็บงาน ครูด้านการศึกษาพิเศษ (สมุทรสาคร) รายละเอียดงาน ไม่ระบุ รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร (เมือง) เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย (เด็กแรงงานข้ามชาติ) ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ครูที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมออกแบบและวางระบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับลูกแรงงานข้าม…

21 April 2018 | 10:59 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments