นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)

งาน งานว่าง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)

สำนักงานจัดหางาน จังหวัด พัทลุง – จังหวัดพัทลุง – ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย – สำหรับพระภิกษุและสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกันหากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง จังหวัด : พัทลุง วิธีการรับสมัคร…งาน : ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังพัทลุง เลขที่ 18 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เบอร์โทร 074 614141 ต่อ 17 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง เลขที่ 18 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง พัทลุง 93000 ติดต่อ : สำนักงานจัดหางานจังพัทลุง โทรศัพท์ : 074 614141 ต่อ 17 เว็บไซต์ :…

13 October 2018 | 7:43 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

Comments