นักสังคมสงเคราะห์

งาน งานใหม่ นักสังคมสงเคราะห์

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก – กรุงเทพฯ – มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี โดยมูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง ถูกล่วงเกินทางเพศ ใช้แรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ ซึ่งทางมูลนิธิฯได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกฏหมาย ด้านสังคมสงเคราะห์ และการบำบัดฟื้นฟู นอกจากนี้ยังรณรงค์เพื่อให้เกิดการป้องกันคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัยทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน… และชุมชน และยังเป็นผู้จุดประกายใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางความคิดโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านสังคม และกลไกเกี่ยวกับเด็ก โดยมีนโยบายหลัก คือการสร้างให้เกิด บรรยากาศแห่งความเอื้ออาทร และต้องการให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าการคุ้มคลรอง สิทธิเด็กเป็นพัธกิจที่ต้องทำร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว มูลนิธิฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทางมูลนิธิฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ดังนี้ นักสังคมสงเคราะห์ – อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : – คุณสมบัติผู้สมัคร : 1…

3 August 2018 | 12:54 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจดูงานอื่นไหม?

Comments