ผู้ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน

หางาน หางาน ผู้ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน

ไทย – ็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร ให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรแก่ผู้จัดการฝ่ายหรือส่วนอื่นที่ร้องขอทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ช่วยเหลือผู้อำนวยการในการติดตามและประเมินความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ คุณสมบัติ * สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีปร…Organization : มูลนิธิโอโซน Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 16 Mar 2018 View : 277 Deadline : 25 / March / 2018 ตำแหน่งงาน : ผู้ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน พื้นที่การทำงาน : ส่วนกลางมูลนิธิโอโซน อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้อำนวยการ บทบาทหน้าที่ * ศึกษาและทำความเข้าอย่างละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนงานทุกด้านขององค์กร ศึกษา วิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการการพัฒนาและปรับปรุงยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร เป…

11 May 2018 | 7:52 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments