รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

สมัครงาน มองหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

ไทย – อัตรา รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ๑. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถประสานงาน ภายใต้ความเร่งด่วนและกดดัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายได้ดี มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษย…พื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด) จัดทำข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน – สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวกับระบบแผนงานงบประมาณและสามารถนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อัตราเงินเดือน ๑๖,๕๐๐ – ๔๕,๐๐๐.- บาท ลักษณะงาน ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร ประสานงาน จัดทำแผนงานและงบประมาณขององค์กร ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคำของบประมาณ รายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลา…

7 June 2018 | 5:47 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

Comments