รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

รับสมัครงาน หางานใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

ไทย – Organization : ศูนย์คุณธรรม Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 8 Mar 2018 View : 2102 Deadline : 8 / April / 2018 ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ด้วย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ดังนี้ ๑. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สังกัด ฝ่ายอำนวยการ จำนวน ๑ อัตรา ๒. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด ฝ่ายอำนวยการ จำนวน ๑… อัตรา รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ๑. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถประสานงาน ภายใต้ความเร่งด่วนและกดดัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายได้ดี มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษย…

11 August 2018 | 7:23 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments