รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ สำนักงานคณบดี)

งาน งานว่าง รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (งานพัสดุ สำนักงานคณบดี)

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม – งานด้านพัสดุ อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Office 5. เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ให้คำปรึกษา อธิบายกฏระเบียบ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติด้านงานพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ 2. ดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และงานจ้างบริการวัสดุและครุภัณฑ์ 3. จัดทำสัญญา หนังสือ และประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ พร้อมส่งตรวจสอบ และส่งสำเนาสัญญาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพกร 4…. ดำเนินการส่งซ่อมพัสดุของหน่วยงานภายในคณะฯ 5. ดำเนินการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน และเข้าร่วมเป็นกรรมการในการ ดำเนินการจัดหาพัสดุและตรวจรับพัสดุ 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน, สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงาน ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม),รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (กรณีปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ,ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ *ความก้าว…

13 October 2018 | 6:58 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments