รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.กำแพงเพชร)

รับสมัครงาน มองหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.กำแพงเพชร)

ไทย – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.กำแพงเพชร) อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ลักษ…ณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) 30 คะแนน 2.สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 70 คะแนน ทักษะ/สมรรถนะ : – เงื่อนไข : ไม่รับโอน…

11 August 2018 | 4:19 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments