รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร)

หางาน มองหางาน รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร)

จตุจักร, กรุงเทพฯ – กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร) อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และ จัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เก็บ และค้นหาหนังสือ และช่วยร่างหนังสือโต้ตอ…บ พิมพ์ ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือ เอกสาร 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบ งานสารบรรณ วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน – ทักษะ – วิธีการประเมิน : – – สมรรถนะ 1. ความละเอียดรอบคอบ 2. ความเข้าใจงาน 3. ความถูกต้องของงาน วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไ…

13 May 2018 | 5:40 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments