รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโครงการ

สมัครงาน งานใหม่ รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโครงการ

ไทย – ารเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ 1) เชียงราย 2) เชียงใหม่ 3) น่าน 4) พะเยา 5) แพร่ 6) แม่ฮ่องสอน 7) ลำปาง และ 8) ลำพูน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับ สำนัก 3 และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และมีความมุ่งหวังที่จะรับสมัคร ทีมงานเพิ่มเติม 1 อัตรา ได้แก่ 1. ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,000 – 17,000 บาท 2. คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คุณสมบัติ 1) เพศชาย หรือ เพ…ศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2) จบการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ในสาขาวิชาบัญชี 3) ประสบการณ์ในการทำงาน ปวส. อย่างน้อย 3 ปี หรือ ปริญญาตรี อย่างน้อย 1 ปี คุณลักษณะ 1) มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 3) มีภูมินำเนาในเขตจังหวัดภาคเหนือ หรือสามารถทำงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ 4) สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 5) สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ 6) ไม่มีโรคประจำตัว บทบาทหน้าที่ 1) รักษาเงินสด-ย่อย 2) เบิกจ่ายงบประมาณ 3) จ…

11 August 2018 | 10:47 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

Comments