หัวหน้างาน

รับสมัครงาน หางานใหม่ หัวหน้างาน

ไทย – ิ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น รวมถึง สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง เป็นต้น Contact : About Us เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า Contact Us Address : มูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310…าระดับปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมทั้งเหมาะสมกับงานเฉพาะนั้น ๆ (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ กพฉ. กำหนด (๖) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (๒) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส…

13 July 2018 | 6:03 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

Comments