หัวหน้างาน Design CAD/CAM (ระยอง)

รับสมัครงาน หางานใหม่ หัวหน้างาน Design CAD/CAM (ระยอง)

จังหวัดระยอง – ะ – ค่าอาหารกลางวัน – เงิน Bonus – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – สหกรณ์ออมทรัพย์ – ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ – ชุดฟอร์ม – รถรับ-ส่งพนักงาน ตำแหน่ง : หัวหน้างาน Design CAD/CAM (ระยอง) รายละเอียดของงาน – ศึกษารายละเอียดของ Part เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ Dwg Part , Dwg Tooling & Equipment – ออกแบบและเขียนแบบ Dwg Part , Dwg Tooling & Equipment – ออกแบบและเขียนแบบงาน Improvement – ทำการแก้ไข Dwg.กรณีลูกค้าขอเปลี่ยนแปลง – จัดทำแผนการทำ Tooling ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก – Design และเขียน…แบบ Dwg Facility ที่ใช้ในการผลิต – รายงานความคืบหน้า Status Tooling และ Facility ต่าง ๆ – ทดลองเพื่อทบทวนการออกแบบ – Support การทดลองงาน Improvement – จัดเก็บข้อมูลการ Try Out Tooling เพื่อการพัฒนา Part – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน Amata City Industrial Estate ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 35 ปี จบการศึกษา ปวส. ช่สง…

20 April 2018 | 10:59 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments