หัวหน้างาน

งาน หางาน หัวหน้างาน

ไทย – Organization : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 12 Jun 2018 View : 337 Deadline : 12 / July / 2018 ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงประ…ดับปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมทั้งเหมาะสมกับงานเฉพาะนั้น ๆ (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ กพฉ. กำหนด (๖) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ข. ลักษณะต้องห้าม (๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (๒) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส…

20 June 2018 | 7:59 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments