หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า ประจำศูนย์ บ้านค่าย จังหวัดระยอง

งาน กำลังหางาน หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า ประจำศูนย์ บ้านค่าย จังหวัดระยอง

ตำบลบ้านค่าย, อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง – ตุ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ชุดฟอร์มพนักงาน – ค่าเบี้ยเลี้ยง และเงินช่วยเหลืออื่นๆ – ค่าล่วงเวลา ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า ประจำศูนย์ บ้านค่าย จังหวัดระยอง รายละเอียดของงาน สร้างความพึงพอใจให้ก้บลูกค้าภายในและภายนอก รักษาคุณภาพของงานบริการ ควบคุมต้นทุน สามารถปฏิบัติงานให้สัมฤทธิผลตามนโยบายและขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ 1.ควบคมการจัดส่ง และรับพัสดุใหุ้ถูกต้องและตรงเวลา 2.ตรวจสอบกระบวนการรับ-ส่งพัสดุให้ ถูกต้องครบถ้วน 3.แยกกลุมพัสดุตามเส้นทางที่กำหนด มอบหมายงานให้พนักงานส่งพัสดุ 4.ช…่วยเหลือพนักงานส่งพัสดุแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า คนหาแนวทางการส่งพัสดุ ให้สำเร็จลุล่วง 5.ควบคมดูแลการเก็บเงินค่าบริการ รวบรวม ตรวจสอบและนำส่งฝ่ายบัญชี 6.สรุปรายงานนําส่งผู้บริหาร ** ทำงานจันทร – เสาร์ เวลา ** สถานที่ปฏิบัติงาน ใกล้โลตัส ทางเข้าวัดละหารไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/ หญิง อายุ ระหว่าง 25- 32 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ถ้ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง จะพิจา…

1 June 2018 | 10:27 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments