หัวหน้าหน่วยผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานระยอง )

งาน หางาน หัวหน้าหน่วยผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานระยอง )

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดระยอง – ะบรรลุวิสัยทัศน์ในการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ให้ได้ถึง 2 ล้านตันในปี 2558 ซึ่งจะผลักดันให้มูลค่าทางธุรกิจ 4 หมื่นล้านบาทในปัจจุบันของบริษัทฯ มีการเติบโตไปถึง 8 หมื่นล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อพร้อมรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนของโอกาสทางธุรกิจ ทิปโก้แอสฟัลท์จึงเปิดรับผู้บริหารและ/พนักงาน สำหรับการขยายทีมงานที่มีความสามารถสูงในตำแหน่งดังต่อไปนี้ หัวหน้าหน่วยผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานระยอง ) บริหารงานด้านการผลิตสินค้า และงานบรรจุสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมด ให้เป็นไปตาม Forecast ของ…ามเป็นผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี 5. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี Microsoft office, Auto CAD,Visio เป็นต้น 6. สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี หมายเหตุ : สวัสดิการ 1. เงินเดือนประจำ และโบนัสประจำปี 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าทำฟัน 4. เงินช่วยเหลือเล่าเรียนบุตร 5. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส มรณกรรม 6. ท่องเที่ยวประจำปี 7. ประกันชีวิต 8. ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) – โรงงานระยอง…

23 April 2017 | 3:29 am งาน งานว่าง สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments