หัวหน้าโครงการ : จังหวัดนครศรีธรรมราช

หางาน ค้นหางาน หัวหน้าโครงการ : จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช – Organization : มูลนิธิไทยรักษ์ป่า Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 6 May 2018 View : 58 Deadline : 4 / June / 2018 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ โดยขอบเขตงานโครงการ ครอบคลุมงานอนุรักษ์และฟื้นฟู ภายใต้แน…วทาง คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ งานจิตสำนึกกับเยาวชน และงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ : จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนของหน่วยงานในการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย ตามนโยบายและแนวทางการทำงานของมูลนิธิ บริหารจัดการงานในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามแผนการปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ใน 2 ยุทธศาสตร์ 2 งาน ได้แก่ * ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟู (โครงการหมู่บ้านไทยรักษ์ป่า) ยุทธศาสตร์จิตส…

7 May 2018 | 6:45 am งาน มองหางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments