เจ้าที่ธุรการ/สารบรรณ

หางาน กำลังหางาน เจ้าที่ธุรการ/สารบรรณ

วิจิตรภัณฑ์ กรุ๊ป – กรุงเทพฯ – จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขนาด 4.5 MW. และ 2.5 MW. ตามลำดับ เจ้าที่ธุรการ/สารบรรณ – คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร – คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ – คอยตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในออฟกดฟิศไม่ให้ขาด – คอยติดต่อประสานงานกับพนักงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ อัตรา : 2 เงินเดือน…

13 February 2019 | 8:43 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

Comments