เจ้าหน้าที่ข้อมูล และสื่อเผยแพร่ : จังหวัดกรุงเทพ

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ข้อมูล และสื่อเผยแพร่ : จังหวัดกรุงเทพ

กรุงเทพฯ – วทาง คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ งานจิตสำนึกกับเยาวชน และงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ข้อมูล และสื่อเผยแพร่ : จังหวัดกรุงเทพ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานข้อมูลภายในหน่วยงาน รับผิดชอบการรวบรวมและเขียนบทความเพื่อสรุป องค์ความรู้ในการดำเนินงาน รับผิดชอบการจัดทำสื่อเผยแพร่ต่างๆ และ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ของมูลนิธิ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประสานงานภายในหน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปองค์ความรู้ในการดำเนินโครงการ เขียนบทความ หรือ สรุปข้อมูลเพื่อใช้เผยแพร…่ในสื่อเผยแพร่รูปแบบต่างๆ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ โดยใช้โซเชียลมีเดีย ประสานงานภายนอกหน่วยงาน เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่ต่างๆ จัดเตรียมเอกสาร และบันทึกรายงานการประชุม ติดตามข่าวสารและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี (หากจบปริญญาตรีในสาขาวารสารศาสตร์ / วนศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี มีความสามารถในการสรุปประเด็นจากข้อมูลที่ได้รับ ให้เป็นข้อม…

14 May 2018 | 11:19 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments