เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล สัญญาจ้าง 3 ปี ประจำ ตึก SCB ชิดลม รับสมัครด่วน

งาน หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล สัญญาจ้าง 3 ปี ประจำ ตึก SCB ชิดลม รับสมัครด่วน

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ให้บริการงานด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ อย่างรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบ การจัดทำแผนการบริหารการจัดการทรัพยากร การศึกษา จัดทำและประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การบริหารโครงการและบำรุงรักษา ตลอดจนการควบคุมงานก่อสร้างโครงการ มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับการเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชน ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล สัญญาจ้าง 3 ปี ประจำ ตึก SCB ชิดลม รับสมัครด่วน 1. ดำเนินการ…จัดส่งข้อมูลพนักงานทั้งหมด ให้กับบริษัทเมื่อ Renew กรณีเปลี่ยนบริษัทใหม่ 2. ตอบคำถามเกี่ยวกับ Employee Benefits ทางโทรศัพท์ 3. ตอบคำถามเกี่ยวกับ Employee Benefits ทางอีเมลล์ 4. รวบรวมเอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล 6. จัดส่งเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลไปที่บริษัทประกัน 7. ประสานงานการลาออกของพนักงานไปยังบริษัทประกัน เพื่อยกเลิกความคุ้มครอง 8. ประสานงานพนักงานเข้าใหม่ไปยังบริษัทประกัน เพื่อเริ่มความคุ้มครอง 9. รวบรวมเอกสารชี้แจงผู้รับผ…

5 August 2018 | 6:42 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments