เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง (Administration and Procurement Officer)

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง (Administration and Procurement Officer)

Prime Road Group Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – ณ์ในด้านการบริการภายในสำนักงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป เพศหญิงอายุระหว่าง25-35 ปี ความเข้าใจในกฎระเบียบขององค์กรเป็นอย่างดี มีทักษะในการบริหารงานสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจที่ดี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ มีทัศนะคติที่ดีต่อการให้บริการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ประเภทธุรกิจ งานธุรการ จัดซื้อ SKILLS PREFERRED Languages: English- good IT: Microsoft Office… Business and Finance: Procurement General Skills: Problem Solving General Skills: Multitasking General Skills: Energetic General Skills: Good Communication Skills EXPERIENCE REQUIRED: 1 ปี EDUCATION PREFERRED คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ภาควิชาการการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ SALARY ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY THIS POSITION IS FOR FEMALES ONLY AGE PREFERRED:FROM 24TO 35…

22 April 2018 | 7:37 am งาน งานว่าง สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments