เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ( จังหวัดเชียงใหม่ )

รับสมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ( จังหวัดเชียงใหม่ )

จังหวัดเชียงใหม่ – Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 6 Mar 2018 View : 1831 Deadline : 30 / April / 2018 วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานนี้ ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายของโครงการ และ บันทึกบัญชีโครงการ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ เป็นไปตามระเบียบนโยบายขององค์กร รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานบัญชีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในงาน 1.การวางแผนการการจัดท…ำงบประมาณโครงการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการให้มีการจัดทำงบประมาณโครงการ/ปรับแผนงบประมาณ จัดทำ LEAP Budget Template ประสานงานให้มีการขออนุมัติงบประมาณใน PBAS ถูกต้อง และ ครบถ้วนตามแผน บันทึกงบประมาณโครงการลงใน Horizon 3.0 จัดการเรื่องการเบิกจ่ายและบันทึกรายการบัญชี ตรวจเช็คเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและจัดทำใบสำคัญ สำหรับรายการจ่าย และ ปรับปรุงบัญชี Scan ใบสำคัญ และ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จัดเก็บให้ครบถ้วน บันทึกรายการบัญชีลงระบบ SUN ติดตามใบเสร็จรับเงินจาก Vendor ที่รับชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญช…

10 August 2018 | 6:29 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments