เจ้าหน้าที่ประจำโรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ ด่วน นนทบุรี

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ประจำโรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ ด่วน นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี – คุณสมบัติ – มีความรู้ instrument เรื่องการทำงานและหลักการของเครื่องมือวัด เช่น pressure, temperature, flow, level, control valve เป็นต้น – มีประสบการณ์งานโรงไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี สถานที่ทำงาน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อ.ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท บุญเอ็นเนอร์ซิส จำกัด เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำ…เนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน ( Contact ) อายุ Age Range : 20 – 40 year(ปี) ปร…

19 September 2018 | 2:40 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

Comments