เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 อัตรา 14 ก.ย. 61

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 อัตรา 14 ก.ย. 61

กรุงเทพฯ – ะสานงานระหว่างภูมิภาค ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่สมาชิกสภาผู้ชมฯ มอบหมาย ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพ มิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้าง บันทึกและจัดทำฐานข้อมูลสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ลงในโปรแกรมระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่สภาผู้ชมฯได้พัฒนาแล้ว ประสานงานและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังส่วนกลาง / คณะกรรมการอำนวยการกลางสภาผู้ชมฯ คุณสมบัติทั่วไป มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและรัฐ…จังหวัดภายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความสามารถในการประสานงาน อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม มีทักษะการจัดระบบข้อมูล การจัดทำโครงการ จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการประสานงาน การสื่อสารและทักษะด้านการบริการ มีทักษะด้านการออกแบบ ผลิตสื่อ กิจกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการและขั้นตอนการสมัคร 1. หลักฐานการสมัคร ประวัติการทำงาน พร้อมชื่อผู้รับรอง รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร จำนวน 1 รูป…

16 September 2018 | 4:49 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจดูงานอื่นไหม?

Comments