เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบอาวุโส – Sale Support (จ.นนทบุรี)

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบอาวุโส – Sale Support (จ.นนทบุรี)

ไทยเบฟเวอเรจ – อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี – เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบอาวุโส – Sale Support (จ.นนทบุรี) หน้าที่และความรับผิดชอบ → ศึกษาทำความเข้าใจประเด็นปัญหาของหน่วยธุรกิจ (Business unit) → ร่วมวางแผนโครงการ นำเสนองบประมาณและแนวทางดำเนินงาน นำเสนอข้อมูลทางเลือกในการลงทุน และประเมินทางเลือกเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ → สร้างฐานข้อมูล พัฒนาโปรแกรม → ทดสอบโปรแกรมที่ได้ วางแผนการขึ้นระบบร่วมกับผู้จัดการโครงการ → จัดทำเอกสารคู่มือการใช้ Software ที่พัฒนาและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงการใช้งานและอ้างอิงในการพัฒน… สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900…

18 October 2018 | 4:42 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

Comments