เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ (Capacity Building Officer) โครงการยุติการค้ามนุษย์( ประจำจังหวัดสระแก้ว )

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ (Capacity Building Officer) โครงการยุติการค้ามนุษย์( ประจำจังหวัดสระแก้ว )

จังหวัดสระแก้ว – รุงความรู้และความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ฝึกอบรมของโครงการยุติการค้ามนุษย์ เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ การบันทึกข้อมูลโดยละเอียดตามแผนงาน เพื่อรายงานให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเทคนิค เพื่อจัดทำรายงานให้กับผู้สนับสนุนงบประมาณ ความรู้ ทักษะ และความสามารถ * มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายอย่างมืออาชีพและรวดเร็ว เพื่อการเข้าร่วมการอบรมที่หลากหลาย มีประสบการณ์และเข้าใจกับมาตรฐานการคุ้มครองเด็ก สิทธิเด็ก กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย…์ รวมถึงระเบียบปฎิบัติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะและความสามารถในการทำงานเป็นทีม โดยไม่ต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อการเข้าร่วมการประชุม การอบรมหรือกิจกรรมอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย การการจัดการทรัพยสินขององค์กรที่ดีและการจัดการข้อมูลการทำงานโดยละเอียด ตามแผนงาน ความสามารถด้านภาษา: มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (อ่านเขียนและพูดได้) ความภาษาผู้อพยพ (เมียนร์ม่า ลาว และกัมพูชา) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประ…

22 April 2018 | 1:41 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments