เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการโครงการ , ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการโครงการ , ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

ไทย – ต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยทางโครงการ จะแจ้งวันและเวลาในการสัมภาษณ์ภายหลัง เอกสารประกอบการสมัครงาน * จดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บทความภาษาอังกฤษนำเสนอถึงสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการสมัครงานตำแหน่งนี้ สำเนาหลักฐานการศึกษา ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง) โครงการ “พลังเด็กและเยาวชนร่วมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” (CYAP) พื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย น่าน กาญจนบุรี เพชรบุรี ระ… เน้นการทำงานกับแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างแท้จริง IMPECT มีเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อสนับสนุนให้ชนเผ่าพื้นเมืองใช้ “มิติคุณค่าทางวัฒนธรรม” เป็นรากฐานในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และเครือข่ายตนเอง ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน 2 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญด้านวิชาการโครงการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง) โครงการ พลังเด็กและเยาวชนร่วมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (CYAP) พื้นที่ทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ…

20 June 2018 | 4:36 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

Comments