เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ 3 อัตรา 11 พ.ค. 61

งาน หางาน เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ 3 อัตรา 11 พ.ค. 61

หลักสี่, กรุงเทพฯ – บำรุง เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของฝ่าย/ สำนัก/ องค์กร/ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาการเพิ่มคุณค่าในการให้บริการ คุณสมบัติทั่วไป * จบการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม มีประสบการณ์ในการทำงานด้านไฟฟ้ากำลัง, ซ่อมบำรุงไฟฟ้า, โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 0 – 3 ปี ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง * มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้ Software สำเร็จร…สถานที่ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิศวกรรม ภาคกลาง จ.กรุงเทพฯ 2 อัตรา ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน * ปฏิบัติงาน Preventive, Corrective และ Adaptive Maintenance อุปกรณ์ที่ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Network Provider) และอุปกรณ์ที่ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Provider) ทั้งระบบ Analog และ Digital ในสถานีลูกข่ายของศูนย์วิศวกรรมภาค, ระบบ Monitoring, ระบบเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ส่วนควบ และระบบห้องส่งโทรทัศน์ ปฏิบัติงานด้าน…

13 May 2018 | 4:59 am งาน หางาน สมัครงาน

ดูรายละเอียด/สมัครงาน »

Comments