Production Supervisor (Cake & Bakery) ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

งาน กำลังหางาน Production Supervisor (Cake & Bakery) ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตำบลบ้านบึง, อำเภอบ้านบึง, จังหวัดชลบุรี – 1.รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน 2.ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตเค้กและเบเกอรี่ ให้เป็นไปตามแผนการผลิตและตามระบบมาตรฐานคุณภาพ 3.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานด้านอื่น ๆ ตามมอบหมาย จังหวัด ชลบุรี อัตราที่รับ จำนวนมาก อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. รับพิจารณาผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี 2. วุมิการศึกษาระดับ ม.6 , ปวช ,ปวส., ปริญญาตรี สาขาคหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ในสายงานผลิตเค้กและ/หรือเบเกอรี่ อย่างน้อย 3 ปี…

10 January 2019 | 7:27 am งาน งานว่าง สมัครงาน

Comments