Project Coordinator

งาน หางาน Project Coordinator

ไทย – งโครงการ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม การเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในรูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนา เป็นต้น สรุปรายงาน หรือ สรุปบทเรียนจากการทำงาน รวมถึงการสรุปการประชุมที่รับผิดชอบ สืบค้น รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในรูปแบบของฐานข้อมูลที่สามารถแบ่งปันให้เกิดการใช้งานในองค์กรได้ ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จัก ช่วยงานอื่นๆของสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ประจำตำแหน่ง (JOB SPECIFICATION) : วุฒิการศึกษ…Organization : มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 14 Feb 2018 View : 1683 Deadline : 13 / March / 2018 วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purposes) : เชื่อมโยงในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตั้งแต่ สรรหาแหล่งทุน ประสานแหล่งทุนและเครือข่ายวิจัย สร้างกระบวนการพัฒนาโครงการ บริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานเอกสารทางวิชาการที่สะท้อนการดำเนินงาน วางแผนผลักงานให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณะ เป็นต้น เพื่อใ…

14 July 2018 | 7:58 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

Comments